Резерват Северен Джендем

Местността Северен Джендем е обявена за резерват на 30 септември 1983 г. Площта му е над 1600 хектара. Северен Джендем е резерватът с най – голяма надморска височина в Националния Парк Централен Балкан. Територията на Северен Джендем обхваща стръмните северни склонове на Стара планина, точно под върховете Ботев и Русалка. Гори покриват по-голямата част от територията на Северен Джендем. Характерни са вековните букови и буково-елови гори. Животинският свят е сравнително богат. Установени са повече от 20 вида бозайници. Резерватът е убежище за дивата коза, мечката, вълка, благородния елен, сърната, скалния орел и сокола скитник. Тук се намират най-високият водопад в страната - Райското пръскало (125 м), както и вторият най-висок водопад в България – Видимското пръскало с височина 80 м.