Резерват Соколна

Резерват Соколна се намира в близост до селата Скобелево и Асен, община Павел баня. Заема площ от 1250 хектара, и обхваща част от планинския масив Триглав, долината на река Соколна и водосбора на Кюй дере. Обявен за резерват на 11 юли 1979 г, той се оформя като една от естествените ботанически градини на България. Тук се срещат над 600 вида висши растения, като 40 от тях са редки и застрашени – старопланинска иглика, костова тлъстига, старопланински еделвайс, родопски силивряк, български скален копър. Дървесното разнообразие е представено от бук, дъб, габър, явор, и др. В лабиринта от скали и дебри се срещат дива коза, мечка, бухал, черен и белогръб кълвач, а в небето – скален орел, ловен сокол, сокол скитник, голям и малък ястреб, обикновена ветрушка.