Природен резерват Сребърна

Сребърна е резерват разположен край село Сребърна на 18 км. западно от град Силистра и на 2 км. от река Дунав. Той обхваща ез. Сребърна и неговите околности. Самото езеро е единственото запазено до днес естествено крайдунавско езеро в България, и е главна "спирка" по т.нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Площта на целия резерват е около 600 хектара. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове. Тук се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби. Можете да направите обиколка по екопътека около езерото, проходима и с кола. Рано сутрин бихте могли да видите и пеликани, които се хранят.

резерват Сребърна

През зимния сезон в Сребърна се събират на ята хиляди водолюбиви птици. Тук е първото място в страната, където пристига красивата (и застрашена) червеногуша гъска след нейния прелет от Сибир. При повече късмет сред ятата можете да забележите и по-малката (и още по-рядка) белочела гъска. Езерото е извънредно богато на водни растения и риба, но тъй като е резерват, всякакъв лов и риболов са строго забранени. Сребърна е сред последните места, където вирее особеното хищно растение Алдрованда, което улавя насекоми със своето спираловидно плаващо стебло. Споменавайки насекомите, нека ви подсетим - бидейки блатиста зона, около езерото има много комари.

През 1948 г. местността е обявена за резерват. През 1977 тя е обявена за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО, категория “А”. Такъв статут имат само седемнадесет обекта в света. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО. Сред защитените видове на резервата са: видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх, бял лопатар. Освен тях в резервата гнездят над 100 вида птици - къдроглав пеликан, който е "емблемата" на Сребърна (пеликанът гнезди само тук - езерото е негоговата единствената колония в страната), малък корморан, чапли, блестящ ибис, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, гмурци, тръстиков блатар, рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др.

резерват Сребърна

резерват Сребърна

резерват Сребърна

Снимки: Филип Дудин

http://www.youtube.com/watch?v=I6VGeHtbGKE