Резерват Узунбуджак (Лопушна)

Узунбуджак (Лопушна) е най-големият резерват в планина Странджа. Резерватът е създаден с цел опазването на вековните дъбови и букови гори, които заемат близо 95% от територията на целия резерват. Освен тези два вида дървета се срещат отделни групи горун и благун, които са редки видове в България. Средната възраст на дърветата е над 100 години, а средната им височина над 20 метра. През цялата година месечните температури тук не падат под 0°C. Узунбуджак е обявен за резерват през 1956 г. През 1977 г. е включен в листата на биосферните резервати. Резерватът е разположен върху най-дългото отклонение на Резовското било – Узунбуджак. Името Узунбуджак идва от турски език ("узун" - дълъг и "буджак" - тихо, закътано място). Най-голямата река в резервата е Резовска река или още Резвая. Тя извира от територията на Република Турция. Резерватът има важно място в националната система от защитени територии – по площ той е на шесто място в страната, а в рамките на природен парк Странджа е най-голямата защитена територия. В него се опазва значителна част от животинския и растителен свят на Северна Странджа.